• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/
 • https://twitter.com/

S.S KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

HOŞ GELDİNİZ

2019 2020 2021 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISIGENEL KURUL GÜNDEMİ

(2019,2020,2021)

 

1-    Yoklama Ve Açılış,

2-   Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması,

3-   Divan Başkanlığının Seçimi ( Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı, İki Katip Üye ) ve Divana Tutanaklarını İmzalama Yetkisi Verilmesi, oy sayım işlerinin Başkanlık Divanımızca Yapılması,

4-   Yönetim Kurulunun 2019, 2020, 2021 yıllarına Ait Çalışma Raporu, Bilânço Ve Gelir-Gider Farkı Hesabı İle Denetçiler Raporunun Okunması Ve Görüşülmesi,

5-   Yönetim Kurulunun Ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, Bilançonun ve Gelir-Gider Farkı Hesabının Onaylanması,

6-   Yönetim ve denetim kurullarının 3 yıllığına seçimi,

a ) Yönetim Kurulu (5 Asil ve 5 yedek üye)

b ) Denetim Kurulu (3 asil ve 3 yedek üye)

7-   2022 Yılının Tahmini Bütçe Ve Çalışma Programlarının Görüşülmesi, Aidatların ve ara ödemelerin Belirlenmesi, Ödenmeyen Aidatlara Uygulanacak Gecikme Cezasının Belirlenmesi; Yönetim Ve Denetim Kuruluna Ödenecek Huzur Hakkı – Yolluk – İaşe Ve İbade Konularının Görüşülmesi,

8-   Ana sözleşmenin 6-6 Maddesi uyarınca konut yapımının mali yetersizlik nedeni ile güçsüzleşmesi sonucu Arsa Tapusunun dağıtılması yoluyla ferdileşme sağlanması yapılarak, kalan tapuların çıkarılması ve böylece ferdileşmenin tamamlanmasının karara bağlanması,

9-   Kat İrtifakı İzmir – Karaburun Kadastro Tapu Sicil Müdürlüğünde Öncelikle Kooperatif Adına Tesisi İçin Zorunlu Olarak K.M.K. (Kat Mülkiyeti Kanunu) 14. Madde Hükmünce Gerekli Tüm Proje Ve Diğer İşlemlerin Hazırlanması Konusunda Karaburun Belediyesi Ve Karaburun Kadastro Ve Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili işlemlerin yapılma yetkisi ve Aşağıda Belirtilen Yetkilerin Yönetim Kuruluna Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması,

a-  İzmir Karaburun Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Nezdindeki Kanuni İşlemlerin Yapılarak Ferdi Tapuların Alınması Karaburun Belediyesi Nezdindeki Kooperatifimize Ait Tapu Kadastro Müdürlüğüne Tapu Verilmek Üzere Her Türlü Proje ve Belgelerin Tasdiklerinin Yapılması ve Bunlarla İlgili Her Türlü Ödemenin Yapılması veya Parasının Geri Alınması Yetkisinin Verilmesi, Tüm Kanuni İşlemlerin Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması,

b-  Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Kat İrtifakının Kurulmasına, Ferdi Kat Mülkiyetine Geçilmesi İle İlgili İşlemlerin Yaptırılması ve Gerektiğinde İmar Değişikliğinin Yapılması, Ortaklar Adına Tapuların Tescil Ettirilmesi, Çıkartılması, Hazırlanan ve Onaylanan Yönetim Planının Uygulanması, Uygulattırılması ve her türlü talepte bulunmak, her türlü belgeyi tanzim ve imzalatmak, tüm proje ve vaziyet planlarını hazırlatmak ve onaylattırmak,

c-  Tapular İçin Karaburun Kadastro Müdürlüğünde Cins Tashihlerinin, İsim Tashihlerinin Ve Her Türlü Tashihlerin Yapılması, Yaptırılması,

d- Karaburun Tapu Sicil Müdürlüğü İle İlgili Tüm İşlemlerin ve  Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması, gerektiğinde kullanım hakkı şerhinin konulmasına yetki verilmesi,

e- Karaburun Vergi Müdürlüğü ve Belediye İle İlgili Tüm İşlemlerin Ödemelerin Yapılması, Yaptırılması,

f- İnşaat ruhsatları alınmış, vaziyet planları ve inşaat projeleri onaylandığından,  kooperatifimizin mülkiyetindeki taşınmazda kat irtifakı tesis ve tescil ettirmek, kat irtifakı tesis ve tescili için bağımsız bölümleri, numaralarını, arsa paylarını, ortak yerleri ve eklentilerini tayin ve tespit etmek ve imzalamak, keza kat irtifakının tesis ve tescili için her türlü iş ve işlemleri yapmak, talepte bulunmak,

g-  Kalan kısımların ve süresi dolan İnşaat ruhsatının alınması veya uzatılması projelerin tasdiki, imar uygulamasının yapılması, kat irtifakı tesis ve tescili ile ferdileşme ve sair her türlü işlemler için ödenmesi gereken her türlü harç, vergi ve resimler ile gerekli yasal her türlü ödemeleri yapmak, fazla yatırılanları geri almak için, Karaburun veya ilgili Belediyelerle, Karaburun Tapu Kadastro ve Vergi Dairelerine müracaatları yapmak, gerekli işlemleri yaptırmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi; İnşaat Ruhsatlarının süresi dolduğundan İnşaat Ruhsatlarının alınması,

10-  2019 Yılında yapılan 2018 yılı Genel Kurulunda alınan yetkiye dayanarak alanımızdaki Ticaret Merkezi Yap – İşlet – devret modeli ile verilmiş Alanımızdaki otel ve sağlık merkezi için verilen tekliflerde değerlendirmeye alınmıştır. Sit alanlarımız için Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek sit derecesine göre bu alanın koruma planının tamamlanması, İmar Planlarının yaptırılması, (16. Madde – 18. Madde uygulamaları İfraz –Tevhid) , ayrıca alanımızdaki hissedarlarla İmar uygulaması ile mülkiyet ayrımının yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

11-  Plan notundaki şartların değiştirilip inşaatlarını bitiren ortakların oturma müsaadesi almaları için Karaburun Belediyesine gerekli müracaatlar yapılmış ve kooperatifimize ait olan arıtmanın Mordoğan’daki arıtmaya bağlanması için de İzmir Büyük şehir Belediyesine gerekli müracaat yapılmış olup bu işlemlerin devamı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

12- Doğal Kuvvet (Enerji) Konusunda Toplu Yapı Hizmetlerinin Sağlanması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesini, Bu Amaçla Toplu Yapı Ortak Yeri Arsalarda Sınırlı Ayni Haklar Kurulmasına Arsa Mülkiyet Devrine Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

13-  İhraç edilenler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve gereğinin yapılması,

14- Tapularını almayan üyelerin emlak vergileri kooperatifçe ödendiğinden, bu  üyelerden emlak vergisi bedelinin alınmasına,

15- Kooperatif merkezinin İzmir Karaburun ilçesine taşınması için tüzük değişikliğinin yapılmasına,

16- Açılmış olan davalarla ilgili bilgi verilmesi,

17- Genel kurulların 2 yılda bir yapılmasının karara bağlanması, 

18- Dilek – Temenniler ve Kapanış.

 

      

                                                                               

 ÇALIŞMA RAPORU

2019 YILI ÇALIŞMA RAPORUMUZ

   Sayın Üyemiz,

   Bilindiği gibi 2019 senesi Mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karaburun – Ildır Körfezi koruma altına alınmış her türlü inşaat işlemi yasaklanmıştı. İnşaat ruhsatlarının çıkışı durdurulmuş, proje alanında hiçbir işlem yapamaz hale gelmiştik. Bu durum arsa fiyatlarını düşürmüş, inşaat malzemesinde ortaya çıkan artışlar, evini yapacak üyelere maliyetlerde yeni artışlar getirmeye başlanmıştı.

   Bu durumda yönetim kurulumuz derhal faaliyete geçerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istediği evrakları hazırlatmaya başlamış ve hazırladığı tüm dosyaları Bakanlığa teslim ederek günü gününe takip etmiştir. Azimli ve gayretli çalışmalarımız sonunda ilk olarak sadece bu bölgede Kamukent kooperatifinin bulunduğu alanlarımızdaki koruma kaldırılmıştır. Bu azımsanacak bir iş olmadığı gibi bölgede Kamukent örnek olarak gösterilmiştir. Bunun sonunda kooperatifimizde arsa fiyatları artmış tavan yapmıştır.

     Sayın üyelerimiz,
   Mordoğan’ın kanalizasyonu ihale edilerek yapımına başlanmış ancak, arıtma tesisleri daha ihale edilmemiştir.  Kooperatifimizde oturma başlandığından, bir fosseptik yaptırılmasına rağmen kafi gelmemeye başlamış, Çevre ve İl Müdürlüğü yaptığı kontrol sonucunda buraya bir geçici arıtma yapılması istenmiştir. Yapılmadığı takdirde ağır yaptırımlar ve cezalar verileceği tebliğ edilmiştir. Gün geçtikçe yapımı devam eden konutlarda oturulmaya başlanacağından ve Mordoğan arıtması bugün ihale edilse iki üç senede tamamlanacağından bir arıtma sisteminin kurulması zaruret halini almıştır. Bu nedenle teklif toplanmaya başlanmış ve arıtma tesisinin kurulması da programlanmıştır.

   Ne yazık ki bazı üyelerimiz Belediye’ye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak kooperatifimizi şikâyet ederek kendi ayaklarına balta vurmaya, üyelerimizi mağdur etmeye başlamışlardır. Yapılan pergoleler, üç buçuk katlı evlerdeki park yerleri, fosseptik çukuru, toprak dökümü yerleri şikâyet edilmiştir. Çizdirdiğimiz projelerle park yerleri depoya, pergole yapımına bazı koşullarda Belediye Meclisinden izin çıkmış, projeler onaylanmıştır. Bu konularda Genel kurulumuzda daha geniş bilgi verilecektir.

   Bu dönemde ayrıca aşağıdaki işlere de devam edilmiştir.

İNŞAAT ALANIMIZ İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • 350 metre yeni ara yol açılmıştır. Ve dolgusu yapılıp sıkıştırılmış olup ortaklarımızın hizmetine sunulmuştur.
 • 1600 metre saha içi ara yollar ıslah edilmiş, gerekli dolgular yapılmış ve sıkıştırılma işlemi yapılarak kullanıma sunulmuştur.
 • Yaklaşık 600 metre içme suyu hattı tamamlanarak 5 km içme suyu hatlarının arıza ve patlakları da giderilmiş oturan ortaklarımız ile inşaatlarını yapan ortaklarımızın su ihtiyaçları giderilmiştir. Ayrıca 800 metre kanalizasyon yapılmıştır.
 • Şantiye sahamızda evini bitirip oturan ortaklarımızın ve inşaatların birden çoğalmasıyla meydana gelen su tüketimleri çoğaldığından zaman zaman su sıkıntısı yaşanmıştır. Bu sıkıntıyı da iki (2) adet su kuyusu açarak kısa sürede su ihtiyacı giderilmiştir. Şu anda sahamızda yeterli suyumuz mevcuttur. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir suyunun verilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
 • T.E.K.  ve Gediz Elektrik Kurumlarının bedelsiz yapmış olduğu beş (5) adet Trafo 55 adet baks ve 155 adet aydınlatma direkleri ile binalar arasındaki kabloları döşenmiş ve hizmete sunulmuştur. Ortaklarımızın 70 m mesafedeki evlere abonelik verilmiş ancak, görüşmeler yapılarak bu yakınlık mesafesi 120 m’ye çıkarılarak daha çok ortağımızın abone olmasına imkân sağlanmıştır. Bu ortaklar Elektriklerini Gediz A.Ş ‘den almaktalar.
 • Gediz Elektrik A.Ş. ‘nin sahanın içinde yaptığı bu imalatları geçtiği yaklaşık 8 km’lik yerlerin tamamının Tretuvarları kooperatifimizce yapılmış ve kaldırımları dolgusu ile kazıları yapılan kısımları tamamen düzeltilmiş ve sıkıştırılmıştır. Bu işi yapmasaydık Gediz A.Ş. bu imalatları yapmayacağını söylemişti. Biz tamamlandıktan sonra Gediz A.Ş işlerine başlayıp bitirmiştir.
 • Bu arada elektrik alamayan ortaklarımızın kooperatifimizin trafosundan saha içi elektrik hatlarına ilaveler yapılarak ihtiyaç duyulan bölgelere 30 adet Elektrik panosu yaptırılmış ve bu panolar arası yaklaşık 3,000 m yeterli kalınlıkta elektrik kablosu yer altına döşenmiş ve bağlantıları yapılmıştır.
 • Sahamız içinde meydana gelen çok sayıda su şebekesi Arızaları ile Elektrik arızaları da devamlı tamir edilmiş ve bakım onarımları yapılarak hizmete sunulmuştur.
 • Ortaklarımızın denizden yararlanmaları için sahile gerekli çalışma yapılmış ve bu sene salgın hastalıktan dolayı işletmeye açılmamıştır. Ancak, bir bekçi istihdam edilmiş Tuvalet ve Duşlar çalışmış temizliği yapılmıştır. Denize dubalarda koyarak denize rahat girilmesi sağlanmıştır.

 

   2020 Yılında yapılan işlerimiz:

   Daha önce TEDAŞ yatırım programına aldırdığımız Elektrik şebekemizin ana trafosu 2019 yılında TEDAŞ tarafından yapılarak şehir şebekesinden 2.800 metreden 34.500 volt yüksek gerilim hattı çekilerek ana trafomuza bağlanmıştır. Ayrıca 4 adet trafo daha yapılarak trafolar arasına gereken elektrik enerjisi verilmiştir.A1 yolu,A7 yolu ve trafolar arasındaki diğer yollara elektrik aydınlatma direkleri dikilmiş ve yollarımız aydınlatılmaktadır. İsteyen üyelerimize GEDİZ elektrik Abone işlemlerini yapmaktadır. GEDİZ elektrik aydınlatma yaptığı yollarda Tretuvarların kenarlarına bordür döşenmesini istemiş, tarafımızdan tretuvarların dolgusu yapılarak, sıkıştırılarak 7.500 metre bordür döşenmiştir.

   Açılmayan yollar makine ile açılmış, malzeme serilerek sulanarak sıkıştırılmıştır. Diğer yollarında bakımı yapılmıştır. Elektrik olmayan bölgelerimize yeraltı elektrik kabloları döşenerek üyelerimize şantiye elektriği verilmiştir.

    Kanalizasyon şebekemizin Mordoğan’da yapılmakta olan Arıtma tesisine bağlanması için İZSU ile yaptığımız görüşmeler sonucunda olumlu cevaplar aldık. Ancak geçici olarak Fosseptik yaparak ve vidanjörle çektirmekteyiz. Sahilimize Ahşap iskele yapılması için Proje yaptırarak Ruhsat ile ilgili İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek takibi yapılmaktadır. Ancak Üyelerimizin İhtiyacını karşılamak üzere plastik duba ve yürüme yolu alarak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Sit alanına koruma planı yapılarak İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunularak takibi yapılmaktadır.

 

      2021 Yapılan işlerimiz:

   2020 yılında başlatılan çalışmalarımıza 2021 yılında da devam edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler de Kooperatifimizin 12-15 metre genişlikteki yollarımızın asfaltlanması işi  için Belediye ile anlaşmaya varılmıştır. Belediyece bu yolların asfaltlanabilmesi için Kooperatifimizce gerekli makine çalışmaları yapılarak, dolgularının yapılması, sıkıştırılması ve kırmızı kota getirilmesi istenmiştir. Bu imalatlar kooperatifçe yapılmıştır. Ayrıca bu yollarda bulunan eksik kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu şebekeleri de tamamlanmış, tıkalı bulunan rögarlar temizlenerek işler hale getirilmiştir. Bu çalışmalarımızdan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Yollarımızın asfaltlanması işine başlamış ve devam etmektedir.

   Gediz elektrikle yaptığımız görüşmeler sonucunda sahamızda yaklaşık eksik kalan yüzde altmışlık kısımların elektrik şebekesinin tamamlanması ve sokak aydınlatmalarının yapılması ile Gediz’e A.Ş ye elektrik aboneliklerinin yapılması için gerekli mutabakat sağlanmış ve 2022 yılında ki yatırım programına alınarak Kooperatifimizin tüm cadde ve sokakları da aydınlatacaktır.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile önceki yıllarda yaptığımız görüşme ve çalışmalar sonucunda Kooperatifimizin yapması gerek arıtmayı yapmayıp İlgili Belediyece 875 m terfi hattı ile pompaj istasyonu yapılması uygun görülmüş ve yapımı devam eden Mordoğan arıtma tesisine bağlanacaktır. Bu konu Belediye tarafından yazılı olarak kooperatifimize bildirilmiştir.

    Periyodik olarak meydana gelen su şebekesindeki arızalar, Yeraltı elektrik arızaları, İnşaatını yapan üyelerimizin yaptırdıkları kazılardan ötürü bozulan yollar ile selden zarar gören yollarımızın yapımı ve onarımı kooperatifimizce yapılmıştır. Bu hizmetler sürekli olarak devam etmektedir.

  Mordoğan içme ve kullanma suyunun kooperatifimize verilmesi için İlgili Belediyece iki adet su borusu döşenerek giriş kapımıza kadar getirilmiştir. Ancak Mordoğan’ın suyu yetersiz olduğundan henüz bağlanmamıştır.

   Üyelerimizin su sıkıntısı çekmemesi için mevcut kuyularımıza ilave olarak iki adet daha sondaj yapılarak su kuyusu açılıp ana şebekemize bağlanmıştır

    İnşaat Ruhsatlarını yenilemek isteyen üyelerimizin Ruhsatları yenilenmiş olup ferdi tapularını almamış üyelerin müracaatları alınarak tapuları çıkarılmış kendilerine verilmiştir.

   Genel Kurulumuzca yönetimimize verilen yetkiye dayanarak Ticaret Merkezi yerlerimiz yap işlet devret modeli ile EZEL A.Ş.ye verilmiştir. Projeleri Yaptırılarak Karaburun Belediyesine sunulmuştur.

   Sayın üyemiz;

   Yönetimimiz göreve geldiğinde burası tarla idi. Arsa fiyatları 10 bin ile 14 bin arasında değişiyordu. Şimdi o tarlanın yerin de yeni bir yerleşim yeri doğuyor.

   Aldığımız emanete ihanet etmedik. Var gücümüzle çalışarak bu hale getirdik. Dedikodulara kulak asmadan çarpık düşüncelere meydan vermeden yolumuza devam ettik.

   Bu gün burada bir ilçe doğuyor. Buranın yollarını, kanalizasyonunu, elektriğini, su şebekesini işler hale getirmek için 70 milyon liraya yakın paraya ihtiyaç var. Topladığımız bu paralarla bu iş 70 senede tamamlanır.

   Geçmişimizi, çevremizi kullanarak, işin nasıl yapılacağını bilen bir yönetim olarak bu işin altından kalkmaya çalıştık.

   Elektrik şebekesinin 2022 programına alınılabilmesi için gerekli temasları yaptık.12 metrenin üzerindeki yollarımızın asfalt işinin Büyükşehir Belediyesi’ne yaptırılması çabalarımız sonuç verdi. 12 metrenin altındaki yollarımızın yapımı için Belediye ile temaslarımız devam etmekte. Uzun süreli yaptığımız çalışmalar sonucu kanalizasyonun Mordoğan Arıtmasına bağlanması işinin de Büyükşehir Belediyesince yapılması için gerekli temaslarımız yapıldı.  Bütün bu işlerin sonuçlanması için var gücümüzle takipçisi olacağız. Çünkü bu işlerin takibi yapılmadan ve gerekli girişimler yapılmadan sonuçlanması mümkün değildir. Başladığımız bu işi sizlerin de teveccühü ile takip ederek sonuçlandıracağız. Burayı yaşanır bir haline getirip size teslim edeceğiz.

    Sayın üyemiz;

   Bu sene her ay sadece kanalizasyonun çekimi için vidanjöre ayda 15000 TL ödedik. Düşünün daha 250 civarında kişi oturuyor. 2300 konut yapıldığında şayet kanalizasyon Arıtmaya bağlanmazsa burada oturulur mu? Kooperatifi şikâyet eden üyeler oldu. Cezasını ödüyoruz. Bunlar grup haline gelip dedikodu yapıyor. İnsanlarda biraz vicdan olur. Kendi arkadaşlarını şikâyet edenden yönetici olur mu?

   Sayın üyemiz, size Genel Kurulda ayrıntılı bilgi vereceğiz. Her genel kurul 75,000 TL ‘ye mal oluyor. Salgın nedeniyle daha önce yaptığımız çağrıya rağmen Genel Kurul yapamadık. Lütfen Genel Kurula katılınız. Buraya sahip çıkınız. Eski üyelerimiz buranın nerden nereye geldiğini çok iyi bilirler. Yeni üyelerimizde araştırıp sorsunlar. Gelemeyecek üyelerimiz de vekâletlerini göndersinler. Çoğunluğu sağlamakta güçlük çektiğimizi bilirsiniz.

Hep birlikte Güzel Günlere Sağlıcakla kalın.       

 

  
1990 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret589474
HAVA DURUMU